Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mooiwarkklusser.nl

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die overeengekomen worden met Mooiwarkklusser.nl, tenzij voorafgaand afwijkende voorwaarden schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.

1. Definities

1.A. Mooiwarkklusser.nl: degene die de opdracht heeft aangenomen en de werkzaamheden uitvoert en/of laat uitvoeren.

1.B. Opdracht (tevens overeenkomst): elk op zichzelf staand verzoek van Opdrachtgever aan Mooiwarkklusser.nl om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en de daartoe noodzakelijke materialen aan te schaffen.

2. Betalingsafspraak

2.A. Voordat Mooiwarkklusser.nl aan een opdracht begint wordt een prijsafspraak met Opdrachtgever gemaakt: een offerte. Of worden mondelinge prijsafspraken gemaakt tussen de Opdrachtgever en Mooiwarkklusser.nl waarbij Mooiwarkklusser.nl verplicht is de Opdrachtgever te wijzen op de Algemene voorwaarden van Mooiwarkklusser.nl.

2.B. In geval van een schriftelijke dan wel mondelinge wijziging van de opdracht door Opdrachtgever waardoor meer werk verricht moet worden dan voorzien en/of meer/andere materialen gekocht worden dan begroot, worden deze meerkosten in rekening gebracht.

2.C. Indien tijdens de uitvoering door niet zichtbare omstandigheden en/of door ontbrekende informatie blijkt dat de vaste prijs naar boven toe wordt overschreden zal Mooiwarkklusser.nl Opdrachtgever hiervan op het eerste moment gemotiveerd informeren. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met het meerwerk, kan Mooiwarkklusser.nl zich op artikel 5:AV beroepen.

3. Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever

3.A. Opdrachtgever dient de juiste en volledige informatie te verstrekken welke nodig is om de opdracht goed uit te voeren.

3.B. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Mooiwarkklusser.nl veilig, tijdig en efficiënt de opdracht kan uitvoeren.

3.C. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de werkzaamheden en leveringen van derden zodanig plaatshebben dat de opdracht ongestoord en zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

3.D. Indien Opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

3.E. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de stijl (smaak en kleur) en de kwaliteit (geschiktheid en deugdelijkheid) van de materialen.

4. Verantwoordelijkheden van Mooiwarkklusser.nl

4.A. Mooiwarkklusser.nl is verantwoordelijk voor een correcte technische uitvoering van de werkzaamheden en zal daartoe de betreffende voorschriften en regelgeving in acht nemen. Mooiwarkklusser.nl staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klusbedrijf, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

4.B. Mooiwarkklusser.nl is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of op onmogelijkheden in door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, op kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk verricht wordt, op gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

5. Schade / geschil

5.A. Mooiwarkklusser.nl behandelt uw materialen uiterst voorzichtig. Beschadiging van uw materiaal tijdens vervoer, verplaatsing of montage is echter niet uit te sluiten. Dit is voor Mooiwarkklusser.nl een onevenredig groot en onverzekerbaar risico. Daarom komt iedere schade aan uw materiaal of andersoortige schade voor uw eigen rekening of inboedelverzekering.

5.B. In het geval dat Opdrachtgever niet tevreden is met de uitvoering en/of het te verwachten eindresultaat dient Opdrachtgever Mooiwarkklusser.nl hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Hierdoor is Mooiwarkklusser.nl in de gelegenheid de uitvoering te kunnen wijzigen en/of gebreken te verhelpen. Indien Mooiwarkklusser.nl en Opdrachtgever hierover een verschil van inzicht houden, dient de ontevredene te handelen zoals gesteld in artikel 7:AV.

6. Oplevering/akkoordverklaring

6.A. Bij de oplevering wordt het eindresultaat beoordeeld op het deugdelijk functioneren van het geheel.

6.B. Eventuele gebreken die bij oplevering worden geconstateerd en die door Mooiwarkklusser.nl dienen te worden hersteld, zullen door Mooiwarkklusser.nl binnen een voor beide partijen redelijke termijn worden uitgevoerd.

7. Opschorting/ontbinding

7.A. In geval van een geschil dient de eiser (dat kan zowel Opdrachtgever als Mooiwarkklusser.nl zijn) zijn eis schriftelijk en gemotiveerd binnen 8 dagen aan de in gebreke blijvende partij in te dienen. De gedaagde partij is vervolgens 14 dagen in de gelegenheid tot een oplossing te komen.

7.B. Gedurende dit geschil kunnen Opdrachtgever en Mooiwarkklusser.nl zonder gerechtelijke tussenkomst en eenzijdig de overeenkomst en betalingen tussentijds opschorten en/of de overeenkomst ontbinden, met dien verstande dat Opdrachtgever verplicht is de reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde materialen aan Mooiwarkklusser.nl te betalen, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op vermindering en/of schadevergoeding kan maken.

8. Betaling

8.A. Opdrachtgever dient Mooiwarkklusser.nl binnen 30 dagen na factuurdatum contant of per bank/giro te betalen. Een aanbetaling kan overeengekomen zijn in het offertestadium en dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn betaald.

8.B. Indien Opdrachtgever de voorgeschreven betalingstermijn overschrijdt is Mooiwarkklusser.nl bevoegd een beroep te doen op art. 7:AV.

8.C. Betaling betekent dat u tevreden bent over de werkzaamheden tot dat moment.

9. Garantie

9.A. Mooiwarkklusser.nl garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.

9.B. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Mooiwarkklusser.nl zijn meegedeeld.

Privacyverklaring

MooiWarkKlusser.nl, gevestigd aan Gein 21 8032 BB Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MooiWarkKlusser.nl Gein 21 8032 BB Zwolle +31 612557792
H. Moddejonge is eigenaar van MooiWarkKlusser.nl Hij is te bereiken via info@mooiwarkklusser.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
MooiWarkKlusser.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt MooiWarkKlusser.nl niet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MooiWarkKlusser.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MooiWarkKlusser.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
MooiWarkKlusser.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MooiWarkKlusser.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MooiWarkKlusser.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooiwarkklusser.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MooiWarkKlusser.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MooiWarkKlusser.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mooiwarkklusser.nl